Säännöt

PAINOVIESTINNÄN OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Painoviestinnän opettajat ry, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, edistää heidän työnsä arvostusta ja yhteisiä ammatillisia pyrkimyksiä, tukea heidän ammattikehitystään ja vaikuttaa painoviestinnän sekä graafisen teollisuuden koulutustoiminnan kehittymiseen.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen opintomatkoja, kokous- yms. tilaisuuksia, tekee ammattialansa koulutukseen liittyviä aloitteita ja esityksiä, harjoittaa alan julkaisutoimintaa ja järjestää jäsenilleen koulutustilaisuuksia sekä pitää yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin yhdistyksiin, oppilaitoksiin ja niiden jäseniin, samoin kuin kansainvälisiin alan järjestöihin.

Yhdistys toimii jäsentensä ja alan ammattiliittojen välisenä yhdyssiteenä.

4 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa, vastaanottaa lahjoituksia ja hakee erityisavustuksia.

5 §

Yhdistys voi liittyä yhteisöjäsenenä tai jäsenyhdistyksenä muihin graafisen alan tai opetusalaa edustaviin tieteellisiin ja aatteellisiin yhdistyksiin.

Jäsenet

6 §

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä painoviestinnän ja viestintäalan koulutuksessa toimivan henkilön, jolla on opetukseen tai alalla toimimiseen perustuva pätevyys ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, seniori-, kannattavia tai kunniajäseniä. Seniorijäseneksi voi liittyä eläkkeelle jäänyt opettaja, joka on toiminut painoviestinnän tai viestintäalan kouluttajana. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut painoviestinnän opetuksen hyväksi. Kutsumista pitää kannattaa yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta. Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä hallitukselle tehdystä ilmoittautumisesta yhdistyksen toimialalla toimivan henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön. Kannatusjäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, mutta ei äänestyksiin.

7 §

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsenyys lakkaa saman vuoden lopussa, jona jäsen ilmoittaa eroamisestaan, ja jäsenmaksu on suoritettava kyseisen vuoden loppuun.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8 §

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistys vuosikokouksessaan päättää erikseen varsinaisten jäsenten, seniorijäsenten ja kannatusjäsenten osalta. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta.

Hallitus

9 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpano kuuluu yhdistyksen hallitukselle. Hallitus suunnittelee, kehittää, johtaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa ohjeiden ja säädösten mukaisesti. Hallitus vastaa puheenjohtajan johdolla yhdistyksen taloudesta.

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

10 §

Yhdistyksen nimen merkitsee joko hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsen yhdessä toisen hallituksen jäsenen tai yhdistyksen sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus

11 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

12 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammitoukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kokouskutsu julkaistaan vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsussa mainitaan kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa esille haluamansa asiat jäsenen on esitettävä hallitukselle kirjallisesti vähintään kolmea viikkoa ennen kokousta.

Kaikki vaalit ja äänestykset ovat avoimia, ellei joku vaadi suljetuin lipuin tapahtuvaa äänestystä. Äänten langetessa tasan ratkaisee vaaleissa arpa, ja muissa tapauksissa puheenjohtajan ääni.

Tilintarkastuskertomukset on laadittava suomen kielellä.

Vuosikokous

13 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet joka toinen vuosi
  9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jaostot

14 §

Painoviestinnän tai viestintäalan alueella toimivat yhdistyksen jäsenet voivat perustaa erityis- tai paikallisjaostoja edistämään erityisalaa yhdistyksen sääntöjen 3 §:n tarkoittamassa hengessä. Jaostot toimivat hallituksen valvonnan alaisina.

 

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

15 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa sen omaisuus on käytettävä tarkoitukseen, joka edistää 2 §:ssä mainittuja yhdistyksen tarkoitusperiä.

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa 14.12.2005. Turussa, 14.12.2005

 

Ari Halme

puheenjohtaja